Artikel 1 - Definities

In deze omstandigheden wordt verstaan ​​onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument-gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of activiteit en een overeenkomst aangaat met de opdrachtnemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd wordt gespreid;

Blijvende drager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te ontbinden;

Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Telecommunicatietechniek: middel dat kan worden gebruikt voor het aangaan van overeenkomsten, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene voorwaarden: voor de opdrachtnemer geldende algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Identiteit contractant

Bedrijfsnaam [Op aanvraag]

E-mailadres: info@virella.nl

KvK-nummer: [Op aanvraag]


Btw-registratienummer: op aanvraag

Artikel 3 - Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestelling op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij opdrachtnemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan met uitzondering van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor specifieke product- of dienstenvoorwaarden is naast deze algemene voorwaarden het tweede en derde lid voor de toepasselijke onderdelen van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdigheid steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is algemene voorwaarden. is.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig is, blijven de Overeenkomst en deze Voorwaarden van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die het doel van de oorspronkelijke is. zo dichtbij als mogelijk.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beschouwd "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

Onzekerheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden dient uitgelegd te worden "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en juiste omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​juiste beoordeling van het aanbod door de consument te kunnen maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De exploitant kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit geldt met name:

de prijs inclusief belastingen;

eventuele verzendkosten;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en de daarvoor benodigde maatregelen;

indien het herroepingsrecht van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de voorwaarde van aanvaarding van het aanbod dan wel de tijd waarvoor opdrachtnemer de prijs garandeert;

de hoogte van de snelheid voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand op een andere grondslag dan gebruikelijk worden berekend

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing